Vyznáte se v terminologii veřejných zakázek?

Anna Holíková
Anna Holíková 20.11.2023, 10:26
Oblast veřejných zakázek je spletitá a některé pojmy se mohou snadno zaměnit

Typicky se jedná o podobně znějící termíny. Pojďme si na níže uvedených příkladech ukázat, které pojmy ve veřejných zakázkách se často pletou a jaké jsou mezi nimi rozdíly.Zadávací řízení vs. Výběrové řízení

Zadávací řízení je postup zadavatele, který se řídí zákonem č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jehož účelem je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli. Předmětem uzavřené smlouvy je poskytnutí stavebních prací, dodávek nebo služeb za úplatu.

Výběrové řízení je oproti tomu postup zadavatele se stejným účelem, který se ovšem nemusí řídit ZZVZ. Zadavatel může zadávat veřejné zakázky např. podle směrnice pro zadávání veřejných zakázek, dle dotačních pravidel pro výběr dodavatele apod.Otevřené řízení vs. Otevřená výzva

Otevřené řízení je druh zadávacího řízení dle § 56 ZZVZ.

Otevřená výzva je naopak způsob, jakým zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku. V otevřené výzvě zadavatel zpřístupní zadávací dokumentaci na profilu zadavatele všem uchazečům, kteří mají zájem podat nabídku. Jinými slovy zadavatel uveřejní zadávací podmínky neomezeným a dálkovým přístupem blíže neurčenému okruhu dodavatelů.Posouzení nabídek vs. Hodnocení nabídek

Posuzování nabídek provádí zadavatel z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím či výběrovém řízení, které stanovil v zadávací dokumentaci. Typicky se jedná o posouzení splnění požadované kvalifikace a o splnění ostatních zadávacích podmínek, např. složení jistoty, předložení technických dokumentů apod.

Hodnocení nabídek provádí zadavatel podle pravidel pro hodnocení uvedených v zadávací dokumentaci. Jde však pouze o stanovení pořadí přijatých nabídek na základě nabídnutých hodnocených údajů odpovídajících kritériím hodnocení.DNS (dynamický nákupní systém) vs. DNSH (do not significant harm)

DNS je dynamický nákupní systém neboli elektronický systém veřejných nákupů, který má za cíl ulehčit zadavatelům zadávání veřejných zakázek v případě, že opakovaně pořizují běžné, obecně dostupné zboží, služby nebo stavební práce.

DNSH je zkratka pro anglické „do not significant harm“ neboli „významně nepoškozovat“. Jde o zásadu omezující činnosti, které významným způsobem poškozují životní prostředí. Tato zásada vychází z tzv. Nařízení o taxonomii (EU 2020/852), a proto by ji měli zadavatelé aplikovat u veřejných zakázek spolufinancovaných z prostředků EU.
Pro další rady, tipy a informace nás sledujte a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@tendera.cz nebo telefonní čísle: +420 736 631 245.Zdroje:

[1] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088