OP TAK - Služby infrastruktury - ITI

Roman Bielak
Roman Bielak 29.9.2023, 17:36
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027.

Služby infrastruktury – ITI – výzva I.


Alokace finančních prostředků na výzvu


1 500 000 000, - Kč


Podporované aktivity


A: Poskytování služeb inovačním malým
a středním podnikům.

 • Stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.


B: Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.


Oprávnění žadatelé:

 • malé a střední podniky
 • velké podniky
 • výzkumné organizace
 • municipality


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace

 • Aktivita A: 75 % z celkových ZV.
 • Aktivita B: 25 % – 50 % z celkových ZV.


Výše dotace

 • Aktivita A: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 20 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.
 • Aktivita B: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč.


Datum vyhlášení výzvy


15. 9. 2023


Příjem žádostí


od 29. 9. 2023 do 20. 9. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2027


Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/sluzby-infrastruktury-optak/sluzby-infrastruktury-iti-vyzva-i/