NPŽP – Adaptace ekosystémů na změnu klimatu

Roman Bielak
Roman Bielak 8.6.2023, 16:37
Ministerstvo životního prostředí zahájilo dne 7. 6. 2023 příjem žádostí o poskytnutí podpory do Výzvy č. 5/2023 – Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje.

Výzva je určena obcím a dalším samosprávným celkům na projekty zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodňových opatření.

Alokace finančních prostředků na výzvu


100.000.000, - Kč

Na co můžete získat dotaci


Revitalizace a renaturace vodních toků a niv

 • Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrazování, příčných překážek), a to včetně rekonstrukce či zakládání nových břehových porostů podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi.
 • Obnova říčních ramen v nivě vodního toku.
 • Podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav.
 • Opatření zajišťující obnovu přirozeného vodního režimu lužního lesa vč. budování tůní či jejich soustav.


Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti:

Na všech vodních tocích ČR může být řešeno:

 • odstranění či eliminace migrační překážky,
 • opatření podporující poproudovou migraci.


V rámci projektu může být řešeno následující opatření na vodních tocích vyplývajících z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR či příslušných plánů dílčích povodí:

 • zprůchodnění migrační překážky na vodním toku pomocí rybího přechodu či jiného opatření zajišťující migraci ryb a dalších vodních a na vodu vázaných živočichů,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů či dalších opatření (doplnění nové technologie, rekonstrukce stávajících rybích přechodů apod.),
 • omezování úmrtnosti vodních živočichů.


Vytváření a obnova tůní (mokřadů)

 • Vyhloubení tůní ve stávajícím terénu.
 • Svahování břehů a vytvoření výškově členitého dna tůní.
 • Vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím (litorálních pásem) fungujícího za variabilních hydrologických podmínek (vodních stavů).


Malé vodní nádrže (MVN)

 • Obnova nebo zásadní rekonstrukce technických objektů MVN.
 • Úprava či obnova břehů a dna MVN včetně tvarování litorálních pásem.
 • Výstavba nových MVN.
 • Odbahnění stávajících MVN.


Realizace protipovodňových opatření

 • Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní).
 • Realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění apod.).
 • Uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci.
 • Obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů).

Maximální míra dotace


100 % z celkových způsobilých výdajů, minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 5 mil. Kč bez DPH

Příjemci dotace


Obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje

Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2025

Příjem žádostí


od 7. 6. 2023 do 31. 1. 2024

Zdroj: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=121