Jak správně nastavit zadávací podmínky u veřejných zakázek na stavební práce v OP PIK?

Roman Bielak
Roman Bielak 4.3.2021, 10:19
Způsob nastavení zadávacích podmínek u veřejných zakázek na stavební práce má své zákonitosti, více o tomto tématu se dozvíte v našem článku.

Jak správně nastavit zadávací podmínky u veřejných zakázek na stavební práce v OP PIK?


Způsob nastavení zadávacích podmínek u veřejných zakázek na stavební práce má své zákonitosti. Zadavatelé postupující v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jako „ZZVZ“) mají povinnost řídit se § 89 a 92 ZZVZ. Tato ustanovení zjednodušeně kladou nároky na stupeň zpracování projektové dokumentace (vyžadována je striktně projektová dokumentace pro provedení stavby – dále jako „DPS“) a absolutní absenci obchodních názvů (až na výjimky nelze definovat předmět veřejné zakázky prostřednictvím obchodních názvů).

Zadavatelé postupující mimo režim ZZVZ a zároveň v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v OP PIK (dále jako „Pravidla“) jsou v mírně odlišné situaci – rámec postupu stanovují body 14 a 21 Pravidel.

•    Pravidla na zadavatele nekladou nároky na konkrétní stupeň projektové dokumentace. Není stanoven explicitní požadavek na stupeň DPS. Bod 14 Pravidel obsahuje pouze následující vágní formulaci, že zadávací dokumentace musí obsahovat „přesný popis předmětu zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a pro podání vzájemně porovnatelných nabídek“. Zadavatelé tak stojí před volbou na vlastní odpovědnost, jaká podrobnost je dostatečná.

•    Bod 21 Pravidel (obdobně, jako ZZVZ) zakazuje vymezení „požadavků nebo odkazů na konkrétní subjekty nebo předměty, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých účastníků nebo určitých výrobků “. Zároveň vymezuje výjimku pro toto pravidlo u zakázek na stavební práce „pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zadavatel však zároveň musí v zadávacích podmínkách u každého takového požadavku/odkazu výslovně umožnit použití i jiných, rovnocenných řešení (tj. kvalitativně a technicky obdobných řešení)“. I zde může být situace pro zadavatele velmi nebezpečná. Agentura pro podnikání a inovace (dále jako „API“) na svých webových stránkách dále k tomuto tématu uvádí, že „není dostatečné vypsat možnost nahrazení konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením pouze formou univerzálního textu do ZD, nýbrž je nezbytné tuto možnost uvádět explicitně všude a u všech takovýchto požadavků nebo odkazů, které se vyskytnou kdekoliv v ZD a jejích přílohách. (…) V případech, kdy nebude výše uvedené dodrženo, se příjemce (zadavatel) vystavuje možnému sankčnímu krácení za neodůvodněné omezení hospodářské soutěže“ .

Postup, kterým se mají zadavatelé při zadávání veřejných zakázek na stavební práce v OP PIK řídit, může být pro mnohé zmatečný a při nesprávném postupu také nebezpečný. Je třeba již při přípravě technických podkladů, resp. projektové dokumentace klást důraz na kvalitu jejich zpracování, a to v souladu s aktuálně platnými podmínkami daných Pravidel. Pokud zadavatel sám nedisponuje prostředky a znalostmi na zpracování těchto podkladů, musí najít takového partnera, který mu potřebné podklady zajistí, a navíc mu bude poskytovat potřebnou součinnost v průběhu dalších fází životního cyklu dané stavby – výběr zhotovitele stavby, realizace stavby apod. Správným postupem již v přípravné fázi si zadavatel může ušetřit mnoho starostí v podobě krácení dotace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Například odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení či specifická označení zboží a služeb, či norem, které platí pro určitý konkrétní výrobek, určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

[2] https://www.agentura-api.org/c...