Dotace MMR - Příprava projektů dostupného a udržitelného nájemního bydlení

Roman Bielak
Roman Bielak 3.11.2023, 13:12
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 1. 11. 2023 výzvu na předkládání žádostí o dotaci na přípravu projektů dostupného a udržitelného nájemního bydlení z Národního plánu obnovy vlastníka komponenty MMR.

Hlavním cílem je příprava projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU a podpora dostupnosti bydlení. Podpořeny budou projekty vedoucí ke zvýšení kapacit nájemního bydlení. Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu bytových domů, tzn. stavba pro bydlení se 4 a více byty, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, vč. rekonstrukcí, kterými se rozumí přístavba, nástavba a dostavba, souladných s cíli EU. Dotace se vztahuje na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory sloužící komerčnímu účelu, avšak tyto mohou tvořit pouze 20 % celkové podlahové plochy stavby.


Alokace finančních prostředků na výzvu


150.000.000, - Kč, z toho:

Hlavní město Praha

18 500 000, - Kč

Středočeský kraj

20 200 000, - Kč

Jihočeský kraj

9 000 000, - Kč

Plzeňský kraj

8 300 000, - Kč

Karlovarský kraj

4 000 000, - Kč

Ústecký kraj

11 200 000, - Kč

Liberecký kraj

6 200 000, - Kč

Královehradecký kraj

7 700 000, - Kč

Pardubický kraj

7 300 000, - Kč

Kraj Vysočina

7 100 000, - Kč

Jihomoravský kraj

17 000 000, - Kč

Olomoucký kraj

8 800 000, - Kč

Zlínský kraj

8 100 000, - Kč

Moravskoslezský kraj

16 600 000, - Kč

Způsobilé výdaje

 • náklady na pořízení projektové dokumentace – např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce
 • náklady spojené s přípravou dokumentace pro provedení stavby
 • náklady na zpracování studie stavebně technologického řešení – dokumentace pro zařízení a systémy mající vliv na energetickou náročnost budovy, na výměnu tepelných zdrojů atp.
 • náklady na zpracování studie proveditelnosti
 • vedení a pořízení dokumentace v BIM
 • náklady spojené s realizací architektonické soutěže
 • náklady spojené s přípravou smluv typu PPP a EPC.


Míra a výše dotace


100 % způsobilých výdajů

min. 500 000 Kč, max. 10 mil. Kč,

Oprávnění žadatelé

 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi (založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce);
 • hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace (založené organizace musí být ve 100% vlastnictví hlavního města Prahy);
 • městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace (založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části);
 • kraje a organizace zřízené a zakládané krajem (založené organizace musí být ve 100% vlastnictví daného kraje);
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace složek státu;
 • církve a náboženské společnosti.


Způsobilost výdajů


1. 1. 2023 – 30. 6. 2026


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


1. 6. 2026


Příjem žádostí


od 20. 11. 2023, 10:00 do 30. 4. 2024 do 14:00


Zdroj: https://mmr.gov.cz/getattachment/52591944-b4af-4a9d-b622-5fc0e79fa2bf/4-1-3_1-vyzva_projekty-bydleni_1-11-2023_bez-spravnost-k-podpisu-VRS.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf