Výzvy k podávání žádostí o dotace z MMR – Podpora a rozvoj regionů

Anna Holíková
Anna Holíková 13.1.2023, 13:36
MMR ČR vyhlásilo dne 13. 1. 2023 první výzvy k předkládání žádostí pro rok 2023 do programu Podpora a rozvoj regionů, a to v podprogramech Podpora obnovy rozvoje venkova a Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.

Pro přehlednost vám níže přiblížíme ty nejdůležitější body:

1) Podpora obnovy a rozvoje venkova

Výzva je vyhlášena pro dotační titul 117D8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.

 • Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

 • Příjem žádostí je do 10. března 2023, 12:00 hodin.

 • Oprávněným žadatelem je pouze obec, která v soutěži Vesnice roku 2022 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová stuha, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže.

 • Jaké akce budou podpořeny?

a) obnova a údržba venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),

b) komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně,

c) rekonstrukci a výstavba místních komunikací, chodníků, stezek a veřejného osvětlení,

d) obnova a pořízení technického vybavení a zařízení,

e) příprava a realizace propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Více na: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023/dt-d-podpora-vitezu-souteze-vesnice-roku  2) Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

  Výzva je vyhlášena pro dotační tituly 117D62200 DT 1 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a 117D62200 DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů.

  • Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.

  • Příjem žádostí je do 10. března 2023, 12:00 hodin.

  • Oprávněným žadatelem je výhradně obec jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

  • Jaké akce budou podpořeny?

  a) odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,

  b) odstraňování bariér uvnitř budov,

  c) bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,

  d) pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

  Více na: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(3)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko