Výzva EFEKT 2/2023 a Výzva EFEKT 3/2023

Roman Bielak
Roman Bielak 21.11.2022, 8:29
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 11. 11. 2022 informace k Výzvě EFEKT 2/2023 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a k Výzvě EFEKT 3/2023 Zpracování místní energetické koncepce.

EFEKT 2/2023

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe.

Princip energetického managementu lze také formulovat jako systémový a investičně nenáročný soubor opatření, jehož cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá zejména z těchto činností:

 1. Měření a zaznamenávání spotřeby energie;
 2. Sběr dat o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, případně četnější;
 3. Stanovení potenciálu úspor energie;
 4. Stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby);
 5. Realizace opatření; 6. Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření;
 6. Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených;
 7. Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů.

Alokace finančních prostředků na výzvu

13.000.000, - Kč

Způsobilé výdaje

 • výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů
 • výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.
 • výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW) do výše 59 999 Kč

Maximální výše a míra dotace

max. 500 000 Kč, míra dotace 90 %

Typ dotace

neinvestiční dotace v režimu de minimis

Forma dotace

Jednoletá dotace ex ante na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Příjem žádostí

od 1. 12. 2022 do 30. 4. 2023

Zdroj: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu

EFEKT 3/2023

Zpracování místní energetické koncepce (MEK)

Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce. MEK by měl být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí obce.

Minimální struktura MEK:

 1. Analýza výchozího stavu energetické situace (popis lokality a energetické situace, analýza zdrojů energie, analýza spotřeb energie, bilance mezi zdroji energie a její spotřebou),
 2. Možná řešení – zásobník projektů (navržené samostatně pro každý objekt či segment v rámci obecního majetku a typově (pro každý druh objektu apod.) v ostatních sektorech (bydlení apod.),
 3. Optimální komplexní řešení energetiky – Energetický akční plán (stručný popis proveditelného řešení, popis technického řešení, investiční potřeby realizovatelného řešení, finanční zdroje pro realizaci řešení, harmonogram realizace).

Alokace finančních prostředků na výzvu

13.000.000, - Kč

Způsobilé výdaje

 • výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů
 • výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.
 • výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW) do výše 59 999 Kč

Maximální výše a míra dotace

obce do 5000 ob. max. 400 000 Kč, míra dotace 90 %

obce od 5001 do 10 000 ob. max. 450 000 Kč, míra dotace 80 %

obce 10 001+ ob. max. 500 000 Kč, míra dotace 70 %

Typ dotace

neinvestiční dotace v režimu de minimis

Forma dotace

Jednoletá dotace ex ante na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Příjem žádostí

od 1. 12. 2022 do 30. 4. 2023

Zdroj: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce