Vyhlášení výzvy MF ČR - Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

Roman Bielak
Roman Bielak 25.1.2023, 10:13
Ministerstvo financí zveřejnilo dne 24. 1. 2023 Výzvu č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2023) z podprogramu 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí v rámci Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení.

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu formou oprav, pokud jsou součástí investiční akce, modernizace, případně výstavbou
(nástavbou, vestavbou, přístavbou), rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacity základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně technických či provozních zařízení a zázemí, jejichž technický stav brání udržet hygienický, bezpečnostní, ekonomický, ale i kapacitní komfort školského zařízení. Dotace není určena na výstavbu nových základních či mateřských škol v lokalitách, kde dosud žádné zřízeny nebyly, chybějící tělocvičny nebo víceúčelového sportovního zařízení. V rámci této výzvy lze dotaci použít pouze na výdaje investičního charakteru.

Alokace finančních prostředků na výzvu

300.000.000, - Kč


Způsobilé výdaje

  • výdaje na rekonstrukci uvnitř výukových prostor či zázemí personálu, družiny apod.
  • výdaje na rekonstrukci či výměnu vybavení pevně spjatého se stavbou uvnitř výukových prostor či veškerého zázemí vč. stravování,
  • výdaje na rozšíření výukových kapacit ZŠ, MŠ (přestavbou, přístavbou, výstavbou, nástavbou, vestavbou a také změnou stávajícího dispozičního řešení, s výjimkou výstavby nové tělocvičny,
  • výdaje na rekonstrukci či výměnu technických či provozních zařízení vč. rekonstrukce příslušného zázemí, výdaje na bezbariérovost,
  • výdaje na rekonstrukci či modernizaci budov školských zařízení (obnova či zateplení pláště, obnova či výměna střechy, komína, oken, dveří apod.), zásobovací rampy,
    inženýrské sítě a rozvody vody, tepla (včetně kotelny), elektrické energie, ČOV a dalších zařízení, jejichž technický stav brání udržet hygienický a bezpečnostní komfort zařízení.


Maximální výše a míra dotace


2 – 20 mil. Kč, míra dotace 70 %


Příjemci dotace


Obce do 3 000 obyvatel


Forma dotace


Dotace musí být vyčerpána v roce 2023. Poslední termín pro předložení žádosti o platbu je stanoven na 4. 12. 2023.


Příjem žádostí


od 25. 1. 2023 do 3. 3. 2023Zdroj: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2023-01-24_Vyzva-c-1-2023-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-rozpoctu-na-rok-2023-z-podprogramu-2982320.pdf