SFDI - Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a Výstavba a oprava cyklostezek

Roman Bielak
Roman Bielak 7.3.2023, 9:18
Státní fond dopravní infrastruktury zahájil příjem žádostí o dotaci v rámci Národního plánu obnovy na Výstavbu a opravy cyklostezek a Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro roky 2023–2024.

Výstavba a opravy cyklostezek

Dotace je určena na:

 • výstavbu cyklostezky;
 • opravu cyklostezky a
 • zřízení jízdních pruhů pro cyklisty


Výše podpory:


max. 85 %

Příjem žádostí:

do 30. 6. 2023


Zdroj: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/


Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

Dotace je určena na opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace („Oblast I“) a opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy („Oblast II.“).

V oblasti I lze příspěvek poskytnout na investici na jednu ucelenou a propojenou pěší trasu na:

 • výstavbu, rekonstrukci nebo úpravy chodníků;
 • výstavbu, rekonstrukci nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek a
 • výstavbu, rekonstrukci nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.


V oblasti II lze příspěvek poskytnout na:

 1. akce investičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy, nebo na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz) ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin spočívajících ve:
  1. výstavbě nebo rekonstrukci přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  2. výstavbě nebo rekonstrukci míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  3. nasvětlení přechodů pro chodce a
  4. světelném signalizačním zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce.
 2. akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy spočívající v:
  1. úpravách vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace atd.);
  2. světelném signalizačním zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce a
  3. měřičích rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů) umístěných u přechodů pro chodce v bezprostřední blízkosti mateřských škol, škol, zdravotních zařízení, domovů pro seniory a pečovatelských domů a sportovišť.

Výše podpory:

max. 85 %

min. 300 tis. Kč a max. 20 mil. Kč


Příjem žádostí:


do 30. 6. 2023


Zdroj: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/