Projektová dokumentace jako součást zadávacích podmínek veřejné zakázky a změny položkového rozpočtu

Iveta Prášková
Iveta Prášková 2.2.2023, 8:41
Co byste měli vědět o projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu v zadávacím řízení

V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se má za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce obsahuje dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj.

Rozsah veřejné zakázky na stavební práce je tedy určen projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby (dále jen „Projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Vyhláška“).

Zadavatel si musí před zadáním zakázky na stavební práce zabezpečit zpracování Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, které budou nedílnou součástí zadávacích podmínek. Je tedy v zájmu zadavatele, neboť nese odpovědnost za úplnost a správnost zadávacích podmínek k veřejné zakázce, řádné zpracování této dokumentace přenechat odborné osobě (projektantovi) a tento vztah si řádně zasmluvnit včetně odpovědnosti za vady. Projektant bude vždy vystupovat v právním vztahu se zadavatelem jako osoba s odbornými znalostmi ve smyslu § 5 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ“), kdežto zadavatel obvykle jen jako průměrně rozumná osoba jednající s běžnou opatrností a péčí (§ 4 OZ). Zadavatel by měl proto oprávněně očekávat, že Projektová dokumentace a Položkový rozpočet budou úplné a prosté vad. Chce-li zadavatel docílit lepší ochrany svých práv, lze doporučit sjednání delší lhůty pro vytknutí vad Projektové dokumentace (zjevných i skrytých) projektantovi, jakož i výslovnou spoluodpovědnost projektanta za zvýšení ceny díla v důsledku vadné Projektové dokumentace.

Zadávací podmínky jsou poměrně podrobně zkoumány účastníky (dodavateli) již v průběhu lhůty pro podání nabídek a případné nesrovnalosti jsou často řešeny již v režimu § 98 a násl. ZZVZ. Zadavatel musí na případné dotazy zájemců o veřejnou zakázku reagovat a to v poměrně krátké lhůtě. K tomu je rovněž potřeba součinnosti projektanta.

V případě realizace zakázek, kdy se nejedná o stavební práce ale o dodávky, např. dodávky FVE, LED osvětlení, kotlů, tepelných čerpadel apod., by měl zadavatel jako součást zadávacích podmínek přiložit dokumentaci a soupis prací, dodávek a služeb v min. podrobnostech nezbytných pro podání srovnatelných nabídek účastníky zadávacího řízení.

V rámci posouzení nabídek zadavatelem může dojít k objasnění Položkového rozpočtu obsaženého v nabídce podané na veřejnou zakázku, a to v rámci institutu objasnění předložených údajů dle ustanovení § 46 ZZVZ. Podle ustanovení v § 46 odstavec 3 ZZVZ pak platí, že za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. Z těchto ustanovení lze dovodit, že oprava položkového rozpočtu předloženého v nabídce účastníka je možná, pouze však na základě žádosti zadavatele, kterou zadavatel vyzve účastníka k objasnění předloženého Položkového rozpočtu. Zadavatel tedy může připustit změnu položkového rozpočtu (včetně ocenění dosud neoceněných položek nebo změnu ocenění položek, které již oceněny byly) předloženého účastníkem v nabídce. Účastník je přitom oprávněn snížit některé ceny v položkovém rozpočtu tak, aby mohly být oceněny neoceněné položky za současného zachování celkové nabídkové ceny. Není samozřejmě vyloučeno, že nabídková cena účastníka bude následně zadavatelem shledána jako mimořádně nízká a účastník tedy může být zadavatelem vyzván k jejímu objasnění, příp. může být i vyloučen v důsledku neobjasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Dodavatel sám o své vůli nemůže položkový rozpočet po podání nabídky opravovat, a to ani v případě, kdy si je vědom nějaké vady v něm.

Zadavatel při a po realizaci stavebních prací podléhá možným následným kontrolám, zejména tam, kde je veřejná zakázka spolufinancovaná z prostředků Evropské unie nebo národních zdrojů a musí umět obhájit svůj postup i proti subjektivnímu názoru kontrolního orgánu. A zde je kámen úrazu, protože zadavatel mnohdy netuší, kam až může v žádosti o objasnění položkového rozpočtu zajít, tedy kdy ještě může o objasnění žádat a kdy má dodavatele vylučovat pro nesplnění zadávacích podmínek.

Po uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem se v případě okamžiku odchýlení se od Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu již jedná o změnu smlouvy, jejíž režim podléhá ustanovením § 222 ZZVZ, a to vždy při splnění uvedených podmínek. Nelze-li stavbu dokončit bez změny závazku, který neporušuje pravidla dle § 222 ZZVZ, může zadavatel od smlouvy o dílo odstoupit nebo ji vypovědět.

Pokud byste si v dané situaci nebyli jistí, určitě se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktujte nás na e-mailu: info@tendera.cz nebo na telefonním čísle +420 736 631 245.