Profil zadavatele z pohledu zadavatele – soukromého subjektu – příjemce dotací

Iveta Prášková
Iveta Prášková 3.11.2022, 8:46
Profilem zadavatele se rozumí elektronický nástroj sloužící k uveřejňování informací a dokumentů.


Zadavatel, který při realizaci výběrových řízení postupuje dle Pravidel pro výběr dodavatelů daného operačního programu (dále jen „Pravidla“), která stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen „zadavatel“), je povinen oznámit v otevřené výzvě výběrové řízení Výzvou k podání nabídek na profilu zadavatele. Profilem zadavatele se rozumí elektronický nástroj sloužící k uveřejňování informací a dokumentů definovaný § 28 odst. 1 písm. j a analogicky § 214 ZZVZ, který splňuje náležitosti vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Porušením této povinnosti hrozí zadavateli sankce až do výše 100 %.

Dle § 214 odst. 2 ZZVZ platí, že zadavatel může využívat pouze jeden aktivní profil zadavatele. To neplatí při současném využití Národního elektronického nástroje NEN. Zadavatel si nejprve založí profil a poté zveřejní internetovou adresu profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek. Profil zadavatele musí být schopen uveřejnit základní dokumenty dle požadavků Pravidel a musí být certifikovaný MMR. Jako zadavatelé si nejlépe ověřte, zda disponujete certifikovaným profilem zadavatele, můžete tak učinit přímo na oficiálním odkazu Ministerstva pro místní rozvoj (http://portal-vz.cz). Značná část zadavatelů má stále profily zadavatelů na necertifikovaných nástrojích.

V praxi se také setkáváme s případy, kdy zadavatel má na Věstníku veřejných zakázek evidováno i více aktivních profilů zadavatele. Tato skutečnost je kontrolními orgány označena jako porušení povinností zadavatele, tím se zadavatele zcela zbytečně vystavuje sankci ve výši jednotek % z udělené dotace.

Zadavatel, pokud si již v zadávacích podmínkách vyhradí, může přes profil zadavatele přijímat i nabídky v elektronické podobě, zveřejnit např. oznámení o výběru dodavatele a jiné dokumenty, a to v závislosti na Pravidlech.

Naše společnost disponuje certifikovaným elektronickým nástrojem E-ZAK od renomované společnosti QCM, s.r.o., na kterém pro naše klienty zajišťujeme komplexní služby zřízení a správy profilu zadavatele se všemi funkcemi elektronického nástroje. Navíc zajišťujeme komplexní administraci výběrových řízení, takže zadavatelům nehrozí, že se dopustí pochybení ve vztahu k Pravidlům.

Pokud byste si v dané situaci nebyli jistí a nemáte-li zřízený profil zadavatele, určitě se na nás neváhejte obrátit.

Přesvědčte se sami a kontaktujte nás na e-mailu: info@tendera.cz nebo na telefonním čísle +420 736 631 245.