Profil zadavatele a povinnosti zadavatelů

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček 13.10.2022, 12:16
Připomínáme členům obecních rad a zastupitelstev povinnosti obcí jejích příspěvkových organizací uveřejňovat dokumenty na profilu zadavatele.

Vzhledem k nedávno ukončeným volbám do obecních zastupitelstev si dovolujeme připomenout členům obecních rad a zastupitelstev povinnosti obcí a jejích příspěvkových organizací, jakožto veřejných zadavatelů dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), uveřejňovat dokumenty na profilu zadavatele. Porušení této povinnosti znamená přestupek v uveřejňování a v takovém případě hrozí obci či její příspěvkové organizací sankce od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže až do výše 1 milionu korun.

Dle § 214 odst. 2 ZZVZ platí, že zadavatel (obec nebo její příspěvková organizace) může využívat pouze jeden aktivní profil zadavatele[1]. To neplatí při současném využití Národního elektronického nástroje NEN. Profil zadavatele musí být schopen uveřejnit základní dokumenty dle požadavků ZZVZ, elektronický nástroj musí být certifikovaný MMR a musí umožnit elektronické podání (přijímání) nabídek účastníků. Mezi základní povinnosti zadavatelů ve vztahu k profilu zadavatele patří v souladu s § 219 ZZVZ zejména uveřejňování uzavřených smluv včetně všech jejích změn a dodatků, jejichž hodnota přesáhne 500 tis. Kč bez DPH. U těchto smluv musí zadavatelé rovněž uveřejňovat tzv. skutečně uhrazenou cenu. To vše v zákonných termínech. Zadavatelé dále musí vést v patrnosti, že uveřejňované informace jsou veřejné a musí tak zajistit ochranu osobních údajů.

Je patrné, že profil zadavatele nemusí být nutně zároveň elektronickým nástrojem. V poslední době se setkáváme s praxí různých zadavatelů, kdy disponují jedním aktivním profilem zadavatele, na kterém uveřejňují povinné dokumenty a k administraci zadávacích řízení, kde je nutné umožnit elektronické podání nabídek, využívají různé jiné elektronické nástroje. Dle našeho názoru není tento způsob zajištění zákonných povinností ideální, neboť je roztříštěný a uživatelsky pro zadavatele (obec nebo její příspěvkovou organizaci) nepřívětivý. Zároveň se tímto způsobem zvyšuje riziko chybovosti, a tedy riziko udělení sankce za přestupek v uveřejňování. Tento stav je dán především tím, že velká část zadavatelů má stále profily zadavatelů na necertifikovaných nástrojích, popř. v rámci úspor nákladů vlastní sice certifikované nástroje, nicméně s omezeným počtem funkcí. Vystavují se tak riziku porušení zákonných povinností, a to zcela zbytečně.

Rovněž jsme se setkali s případy, kdy zadavatel měl na Věstníku veřejných zakázek evidováno více aktivních profilů zadavatele. Tato skutečnost byla kontrolními orgány (v případě, kdy zadavatel čerpal dotaci na realizaci konkrétní veřejné zakázky) označena jako porušení povinnosti zadavatele, z čehož pramenila sankce ve výši jednotek % z udělené dotace. Opět zcela zbytečná škoda zadavatele.

Naše společnost disponuje certifikovaným elektronickým nástrojem E-ZAK od renomované společnosti QCM, s.r.o., na kterém pro naše klienty zajišťujeme komplexní služby zřízení a správy profilu zadavatele se všemi funkcemi elektronického nástroje. Navíc zajišťujeme komplexní administraci zadávacích řízení, takže Vám nehrozí, že se dopustíte jakéhokoliv přestupku ve vztahu k ZZVZ nebo zákonu o ochraně osobních údajů. Nemáte-li uspokojivě vyřešenou otázku profilu zadavatele a povinnosti uveřejňovat na něm povinné dokumenty, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.


[1] Aktivní profil zadavatele znamená, že je jako aktivní evidován v databázi Věstníku veřejných zakázek.