OPŽP - vodní a vegetační prvky, protipovodňová opatření

Roman Bielak
Roman Bielak 29.6.2023, 14:53
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvy na tvorbu nových a obnovu stávajících vodních prvků v krajině a podporu preventivních opatření proti povodním a suchu.

Vodní a vegetační krajinné prvky

46. výzva – pro méně rozvinuté regiony – Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královehradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj

47. výzva – pro přechodové regiony – Středočeský, Plzeňský, Jihočeský a Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina


Alokace finančních prostředků na výzvu


600.000.000, - Kč na každou výzvu

Podporované aktivity

 • vyhloubení tůní ve stávajícím terénu,
 • svahování břehů a vytvoření výškově členitého dna tůní,
 • vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím fungujícího za variabilních hydrologických podmínek,
 • komplexní rekonstrukce malých vodních nádrží (MVN),
 • výstavba nových MVN,
 • vytváření a obnova prvků posilující druhovou diverzitu, vodních a na vodu vázaných organismů,
 • terénní úpravy koryta a břehů včetně pomístních zásahů umožňující proces renaturace vodního toku a nivy.


Typ výzvy


průběžná


Míra dotace


100 % (60 % MVN)

Příjemci dotace

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Fyzické osoby podnikající


Příjem žádostí


od 12. 7. 2023 do 26. 4. 2024


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/46-vyzva/

https://opzp.cz/dotace/47-vyzva/48. výzva – Protipovodňová opatření


Alokace finančních prostředků na výzvu250.000.000, - Kč

Podporované aktivity

 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni,
 • pořízení nových varovných systémů, a to místo stávajících varovných systémů, které nevyhovují aktuálním požadavkům stanoveným Hasičským záchranným sborem ČR (upgrade varovných systémů),
 • tvorba digitálních povodňových plánů v území, kde dosud neexistují, nebo pro subjekty, které si dosud digitální povodňový plán nepořídily (např. obce, města, obce s rozšířenou působností, kraje),
 • tvorba aktivního harmonogramu činností povodňových komisí,
 • generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí,
 • plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území,
 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území,
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.


Typ výzvy


průběžná (nesoutěžní) s jednokolým modelem hodnocení žádostí


Míra dotace


85 %, u projektů zaměřených na vybudování, rozšíření a upgrade varovných systémů, generel odtokových poměrů a plán odvodnění extrémních srážek max. 50 %

Příjemci dotace

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Kraje
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu, státní podniky


Ukončení fyzické realizace


31. 12. 2029


Příjem žádostí


od 28. 6. 2023 do 15. 12. 2023


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/48-vyzva/