OPŽP - Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Roman Bielak
Roman Bielak 10.3.2023, 8:42
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvy k podání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách.

37. výzva, SC. 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (MRR)

38. výzva, SC. 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (PR)


Výzvy řeší snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury (opatření 1.1.1), zlepšení kvality vnitřního prostředí ve veřejných budovách (opatření 1.1.3), zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (opatření 1.1.4) a výstavbu a rekonstrukci OZE pro veřejné budovy (opatření 1.2.1).


Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

• Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.

• Systémy využívající odpadní teplo.

• Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

• Rekonstrukce otopné soustavy.

• Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu (např. zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie; rekonstrukce předávacích stanic tepla; rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou).


Opatření 1.1.3 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (nelze podpořit samostatně, ale pouze jako integrální součást komplexního projektu revitalizace budovy, opatření 1.1.1.)

• Modernizace vnitřního osvětlení.

• Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.

• Vnější stínící prvky.


Opatření 1.1.4 – Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (nelze podpořit samostatně, ale pouze jako integrální součást komplexního projektu revitalizace budovy, opatření 1.1.1.)

• Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.


Opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy (nelze podpořit samostatně, ale pouze jako integrální součást komplexního projektu revitalizace budovy, opatření 1.1.1.)

• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

• Instalace solárně – termických systémů.

• Instalace fotovoltaických systémů.

• Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.

• Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.


Alokace finančních prostředků na výzvu:


2.500.000.000, - Kč pro každou výzvu samostatně


Typ výzvy:


Průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádosti


Příjem žádostí:


od 3. 4. 2023 do 1. 3. 2024


Cílová skupina:


Vlastníci veřejných budov


Oprávnění žadatelé:


Obce, městské části hlavního města Prahy (projekty realizované mimo území HMP), dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné investice a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky a obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem


Zdroj:

https://opzp.cz/dotace/37-vyzva/

https://opzp.cz/dotace/38-vyzva/