OPŽP - 69. výzva - Materiálové využití odpadů

Roman Bielak
Roman Bielak 21.5.2024, 10:14
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo ke dni 15. 5. 2024 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 69. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

69. výzva – Materiálové využití odpadů


Alokace finančních prostředků na výzvu

300.000.000,- Kč


Podporované aktivity


Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů. V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň ze 70 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08, kovy 15 01 04, 20 01 40; sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05; dřevěné obaly 15 01 03.

Hlavní cílové skupiny

 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Národní podnik
 • Obce
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Zájmová sdružení právnických osob


Přípustné místo realizace


Území celé ČR


Druh výzvy


Průběžná nesoutěžní


Model hodnocení


Jednokolový


Výše podpory


Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů


Datum vyhlášení výzvy


15. 5. 2024


Příjem žádostí


Od 3. 6. 2024 do 29. 11. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2029


Časová způsobilost výdajůod 1. 1. 2021 do 31. 12. 2029


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/69-vyzva