OPŽP - 32. výzva - Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině

Roman Bielak
Roman Bielak 9.3.2023, 11:14
Ministerstvo životního prostředí zahájilo dne 18. 1. 2023 příjem žádostí o poskytnutí dotace do 32. výzvy – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině.

Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně – zachování, obnovu či zvyšování počtu a rozlohy ploch a prvků zeleně ve veřejném prostoru (Aktivita 1.3.1.4) a omezování negativní funkce odvodňovacího systému nebo prvků povrchového odvodnění (Aktivita 1.3.1.5).


Alokace finančních prostředků na výzvu:


200.000.000, - Kč

Aktivita 1.3.1.4 100.000.000, - Kč

Aktivita 1.3.1.5 100.000.000, - Kč


Způsobilé výdaje:


Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.


Maximální míra dotace:


Aktivita 1.3.1.4 max. 85 / 90 %

Aktivita 1.3.1.5 max. 100 %


Příjemci dotace:


Kraje, obce, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné investice, vysoké školy, školy, školská zařízení, nadace, nadační fondy a OPS, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, státní podniky, MČ HMP, fyzické osoby (podnikající i nepodnikající).


Ukončení fyzické realizace:


31. 12. 2029


Příjem žádostí:


do 20. 9. 2023


Zdroj: https://opzp.cz/dotace/32-vyzva/