OP TAK - Udržitelné hospodaření s vodou a Oběhové hospodaření

Roman Bielak
Roman Bielak 29.9.2023, 17:42
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027.

Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.


Alokace finančních prostředků na výzvu


1 200 000 000, - Kč


Podporované aktivity


Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku:

 • zvýšením účinností rozvodů
 • snížením spotřeby vody technologií
  při zachování jejich produktivity
 • využitím dešťové vody
 • recyklací nebo cirkulací vody


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


60 % MP, 50 % SP, 40 % VP


Výše dotace


min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč na jeden projekt


Datum vyhlášení výzvy


14. 9. 2023


Příjem žádostí


od 2. 10. 2023 do 28. 6. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2026


Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/hospodareni-s-vodou-v-podnicich-optak/udrzitelne-hospodareni-s-vodou-vyzva-i/
Oběhové hospodářství – výzva I.


Alokace finančních prostředků na výzvu


1 000 000 000, - Kč


Podporované aktivity

 • Znovupoužití vlastního výrobního odpadu.
 • Výroba druhotných surovin, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů.
 • Předcházení vzniku odpadů.
 • Zvýšení recyklovatelnosti výrobků.
 • Protektorování pneumatik.
 • Výroba polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin.
 • Snížení spotřeby kritických surovin.
 • Získávání kritických surovin zpracováním odpadu nebo druhotné suroviny.


Typ výzvy


Průběžná


Míra dotace


60 % MP, 50 % SP, 40 % small mid-cap


Výše dotace


min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč na jeden projekt


Datum vyhlášení výzvy


14. 9. 2023


Příjem žádostí


od 2. 10. 2023 do 29. 3. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2026


Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obehove-hospodarstvi-optak/obehove-hospodarstvi-vyzva-i/