OP TAK - Technologické platformy – výzva II

Roman Bielak
Roman Bielak 1.7.2024, 9:20
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako řídící orgán Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 vyhlásilo výzvu Technologické platformy – výzva II.

Technologické platformy – výzva II


Alokace finančních prostředků na výzvu


100.000.000,- Kč

Podporované aktivity

  • Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu.
  • Navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni.
  • Koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů.


Příjemci podpory


Malé a střední podniky, velké podniky


Přípustné místo realizace


Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha


Druh výzvy


Kolová


Model hodnocení


Jednokolový


Celkové způsobilé výdaje


Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 2 mil. Kč a maximálně 10 mil. Kč.


Míra dotace


Maximálně 75 % způsobilých výdajů


Datum vyhlášení výzvy


28. 6. 2024


Příjem žádostí


Od 15. 7. 2024 do 11. 11. 2024


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


30. 11. 2027Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologicke-platformy-optak/technologicke-platformy-vyzva-ii/