OP TAK - Marketing - výzva II

Roman Bielak
Roman Bielak 28.6.2024, 9:31
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 výzvu Marketing – výzva II

Marketing – výzva II


Alokace finančních prostředků na výzvu


250.000.000,- Kč


Podporované aktivity


A) Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích:

  • Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.

B) Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy:

  • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět.
  • Marketingové a propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály.


Příjemci podpory


Malé a střední podniky


Přípustné místo realizace


Celá ČR mimo NUTS 2 Praha


Druh výzvy


Průběžná


Model hodnocení


Jednokolový


Míra podpory


50 % z celkových způsobilých výdajů (minimální výše CZV na projekt musí být 400 000 Kč a maximálně 4,9 mil. Kč)


Datum vyhlášení výzvy


27. 6. 2024


Příjem žádostí


Od 29. 7. 2024 do 28. 3. 2025


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 3. 2027Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/marketing-opak/marketing-vyzva-ii/