OP TAK - Digitální podnik – výzva I

Roman Bielak
Roman Bielak 1.7.2024, 9:07
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako řídící orgán Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 vyhlásilo výzvu Digitální podnik – výzva I.

Digitální podnik – výzva I


Alokace finančních prostředků na výzvu


1.000.000.000,- Kč

Podporované aktivity

  • Digitální transformace firmy – nákup nevýrobních technologií
  • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie – pořízení robotických autonomních strojů, SW typu WMS
  • Vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí)
  • Kybernetická bezpečnost
  • Jednorázová školení zakončená certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
  • BIM a CDE systémy
  • Vytvoření digitálního dvojčete


Příjemci podpory


Malé a střední podniky


Přípustné místo realizace


Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha


Druh výzvy


Průběžná


Model hodnocení


Jednokolový


Celkové způsobilé výdaje


Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 2,5 mil Kč a maximálně 50 mil. Kč.


Míra dotace


25 % – 60 % z celkových způsobilých výdajů dle regionu a velikosti podniku


Datum vyhlášení výzvy


28. 6. 2024


Příjem žádostí


Od 15. 7. 2024 do 31. 3. 2025


Nejzazší termín ukončení realizace projektu


31. 12. 2026Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/digitalni-podnik-optak/digitalni-podnik-digitalni-podnik-vyzva-i/