NPŽP - 8. výzva - Udržitelná energetika

Roman Bielak
Roman Bielak 9.2.2023, 8:22
Ministerstvo životního prostředí zahájilo dne 23. 1. 2023 příjem žádostí o poskytnutí dotace dle podmínek Národního programu Životní prostředí do Výzvy č. 8/2022 prioritní oblast Životní prostředí ve městech a obcích.

Výzva je určena subjektům registrovaným v databázi signatářů Paktu starostů a primátorů.


Alokace finančních prostředků na výzvu


15.000.000,- Kč

Podpořené aktivitya) zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, příp. jeho aktualizace, obsahující výchozí emisní bilanci a hodnocení rizik a zranitelnosti, včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování,

b) organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu, včetně vazby těchto témat k problematice zlepšení kvality ovzduší a

c) podpora jednoho pracovního místa pro pracovníka obce apod. na plný nebo částečný pracovní úvazek.

Minimální a maximální míra dotace

v rámci podporované aktivity a) a b) 80 %

v rámci podporované aktivity c) 50 %

minimální výše podpory na jeden projekt 250 tis. Kč

maximální výše podpory na jeden projekt 2 mil. Kč

Příjemci dotace

Obce a města, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny

Ukončení fyzické realizace

15. 12. 2025

Příjem žádostíod 23. 1. 2023 do 5. 6. 2023


Zdroj: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=114