NÁKUP ENERGIÍ VEŘEJNÝM ZADAVATELEM - JAK NA NĚJ?

Roman Bielak
Roman Bielak 26.10.2022, 14:33
Energetická krize přináší pro veřejné zadavatele vekou výzvu.
Zadavatel může postupovat několika možnými způsoby, které Zákon umožňuje.

Energetická krize přináší pro veřejné zadavatele, kteří musí postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) velkou výzvu. Nákup energií je veřejnou zakázkou na dodávky a zadavatel musí postupovat podle Zákona, ve kterém není ukotvena přímá výjimka z postupu v zadávacím řízení při nákupu energií.

Zadavatel může postupovat několika možnými způsoby, které Zákon umožňuje:

  • Nákupem energií prostřednictvím komoditních burz, který Zákon výslovně umožňuje v rámci jednacího řízení bez uveřejnění,
  • otevřeným řízením, kde se pro hodnocení využije elektronická aukce nebo
  • jakýkoliv jiným standardním postupem v zadávacím řízení podle Zákona.

Při stanovení způsobu zadávání musí zadavatel vycházet z předpokládané hodnoty stanovené podle § 19 Zákona, která se stanovuje jako:

  • skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo
  • součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle předchozího bodu.

Pokud má být smlouva uzavřena na dobu delší než 12 měsíců, upraví se předpokládaná hodnota veřejné zakázky v případě smlouvy na dobu určitou jako předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy nebo v případě smlouvy na dobu neurčitou jako předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.

Zadavatel nemůže uzavírat smlouvu s vyšší hodnotou než 2 mil. Kč bez DPH, aniž by provedl některé z výše popsaných zadávacích řízení podle Zákona.

Jako nejvhodnější způsob výběru dodavatele energií se nyní jeví jednací řízení bez uveřejnění formou aukce na komoditní burze a oddělený nákup pro jednotlivé druhy odběru energií, tedy v případě elektřiny odděleně pro dodávky do odběrných míst vysokého / nízkého napětí a v případě zemního plynu pro dodávky velkoodběru / maloodběru. I zde však musí veřejný zadavatel použít zadávací postup odpovídající celkovým nákladům na pořízení elektřiny, resp. zemního plynu.