MPSV - Sociální služby 14. výzva

Roman Bielak
Roman Bielak 15.8.2023, 13:45
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 14. výzvu k předkládání žádostí o dotaci programu
013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2024

 

013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024


Alokace finančních prostředků na výzvu


45.000.000, - Kč

Podporované aktivity

Pořízení a instalace elektrické požární signalizace (EPS) pro zařízení sociálních služeb poskytujících služby v pobytové formě a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

Typ výzvy

kolová

Míra dotace

60 %

Min. 0,4, max. 2,5 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

  • Kraj
  • Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha
  • Obchodní společnosti

Zveřejnění výzvy

3. 8. 2023

Příjem žádostí

od 14. 8. 2023 do 2. 10. 2024

Nejzazší datum ukončení realizace projektu

30. 11. 2024


Zdroj:
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.14-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-013-310-rozvoj-a-obnova-materialne-technicke-zakladny-socialnich-sluzeb-2016-2024