MPSV - Budování kapacit dětských skupin

Roman Bielak
Roman Bielak 14.4.2023, 8:45
Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje dne 14. 4. 2023 příjem žádostí o dotaci z Národního plánu obnovy v rámci Výzvy 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin.

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trhu práce.


Alokace finančních prostředků na výzvu


1.700.000.000, - Kč

Podporované aktivity

 • nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků),
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Oprávnění žadatelé

 • kraje, obce, města, městské obvody, městské části, hlavní město Praha a jeho městské části,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • příspěvkové organizace USC, HMP a jeho MČ,
 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • veřejnoprávní VŠ,
 • ústavy Akademie věd,
 • veřejné výzkumné instituce.

Způsobilé výdaje

 • výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny,
 • nákup nezastavěného pozemku potřebného pro umístění nové budovy pro provoz dětské skupiny nebo nákup pozemku přiléhajícího k budově, která bude v projektu rekonstruována pro provoz dětské skupiny,
 • nákup stávající budovy, která neslouží pro provoz dětské skupiny, za účelem přestavby na provoz dětské skupiny,
 • rekonstrukce budovy za účelem její přestavby na provoz nově zřízené dětské skupiny,
 • přístavby a nástavby objektů, ve kterých je provozována dětská skupina, za účelem vybudování nových prostor pro vznik nové (další) dětské skupiny,
 • úprava nezastavěných venkovních ploch určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, vč. travnaté plochy a oplocení,
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu a projektové dokumentace stavby,
 • demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu,
 • pořízení systémů protipožární ochrany; pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení,
 • výdaje vázané na energetické úspory:
 1. stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov,
 2. stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 3. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 4. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaických systémů,
 5. stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, fototermické solární systémy,
 6. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo,
 7. stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy.


Výše a míra dotace


min. 1 mil. Kč, max. 25 mil. Kč, míra dotace 100 %


Nejzazší termín ukončení realizace a financování


listopad 2025


Příjem žádostí


od 14. 4. 2023 do 15. 11. 2023 do 16:00
Zdroj: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/V%C3%BDzva+%C4%8D.+31_22_045_+NPO+3.3.2_budov%C3%A1n%C3%AD_kapacit+DS_ve%C5%99ejn%C3%BD+sektor.pdf/7c4405ed-8e0a-d2a9-c4ed-611db7dd2b56