MMR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Roman Bielak
Roman Bielak 23.2.2023, 8:33
Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo dne 15. 2. 2023 příjem žádostí o dotaci z programu Podpora a revitalizace území 2023, podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Výzva 1/2023/117D081.

Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Alokace finančních prostředků na výzvu


120.000.000, - Kč

Způsobilé výdaje

  • odstranění objektu a jeho neoddělitelných částí,
  • odpojení od inženýrských sítí,
  • inženýrská činnost ve výstavbě (TDI),
  • statická opatření související s demolicí,
  • náklady na základní úpravu pozemku do stavu před zarovnáním ornicí,
  • skládkovné.


Výše a míra dotace


min. 300.000, - Kč, max. 10 mil. Kč

míra dotace:

  • obec do 3 000 obyvatel max. 70 % způsobilých výdajů,
  • obec od 3 001 do 10 000 obyvatel max. 60 % způsobilých výdajů,
  • obce od 10 001 obyvatel max. 50 % způsobilých výdajů,
  • kraj max. 50 % způsobilých výdajů.


Nejzazší termín zahájení realizace


říjen 2023


Nejzazší termín ukončení realizace a financování


listopad 2024


Příjem žádostí


od 15. 2. 2023 do 21. 3. 2023 do 12:00


Zdroj: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2023/demolice-budov-socialne-vyloucenych-lokalitach