Ivona Peštálová
Ivona Peštálová 15.12.2022, 13:13
Co jsou a k čemu slouží

CPV (Common Procurement Vocabulary - společný slovník pro veřejné zakázky) představuje jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky, jehož cílem je standardizovat odkazy, které veřejní zadavatelé a zadávající subjekty používají pro přesný popis předmětu veřejných zakázek. Jedná se o unikátní klasifikační systém, jehož účelem je přesný popis a vymezení předmětu veřejné zakázky. Seznam hlavních CPV kódů dále rozšiřuje seznam doplňkových CPV kódů.

Hlavní výhodou je zejména to, že CPV kódy lze identifikovat z jakékoliv země EU bez nutnosti překladu.

Nepřesné nebo zavádějící uvedení CPV kódu může vést k omezení informací pro dodavatele zejména z dalších států Evropské unie, pro něž je právě CPV kód často jediným vodítkem, jehož prostřednictvím se o veřejné zakázce dozví. V případě zahraničních dodavatelů je právě CPV kód prvotním srozumitelným a rozlišujícím prvkem v databázi veřejných zakázek. Správné určení předmětu zakázky (případně jednotlivých předmětů částí veřejné zakázky) prostřednictvím CPV kódů je důležité zejména při uveřejňování informací o nadlimitní veřejné zakázce v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Hierarchická struktura CPV kódu se skládá až z devíti čísel, která jsou rozdělena do oddílů, skupin a kategorií.

  • první dvě číslice určují oddíly (XX000000-Y)
  • první tři číslice určují skupiny (XXX00000-Y)
  • první čtyři číslice určují třídy (XXXX0000-Y)
  • prvních pět číslic určuje kategorie (XXXXX000-Y)

Každá z posledních tří číslic odpovídá vyššímu stupni přesnosti v rámci každé kategorie. Devátá číslice slouží k ověřování předchozích číslic. Doplňkového slovníku lze použít k rozšíření popisu předmětu zakázky. Položky jsou tvořeny alfanumerickým kódem s příslušným slovním popisem umožňujícím přidání dalších podrobností vztahujících se ke specifické povaze nebo určení komodity, která má být pořizována.

Alfanumerický kód tvoří:

  • první úroveň obsahující písmeno odpovídající oddílu
  • druhá úroveň obsahující čtyři číslice, z nichž první tři označují pododdíl a poslední z nich slouží pro ověřování

Ke klasifikaci CPV kódů lze využít číselník ve správě MMR ČR, který tvoří významnou část Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), přičemž slouží především jako informační podpora při zadávání veřejných zakázek jak pro zadavatele, tak dodavatele. Podpora spočívá jednak ve vylepšené klasifikaci jednotlivých CPV pro lepší orientaci ve stromové struktuře a dále a to především ve standardizaci jednotného popisu předmětů veřejných zakázek (dále „VZ“).

Číselník NIPEZ obsahuje schválené položky zboží a služeb, které jsou předmětem trhu veřejných zakázek. Základem tohoto seznamu je číselník CPV, ze kterého jsou převzaty kódy komodit a jejich názvy. Seznam komodit je uspořádaný do hierarchické stromové struktury, která pomocí sdružování komodit do typizovaných skupin a kategorií umožňuje uživatelům snadné vyhledávání požadované komodity, jinak řečeno umožňuje jim danou položku jednoznačně klasifikovat.

Vedle přesné klasifikace je neméně důležitou součástí podpory při zadávání VZ také jednoznačný popis komodity pomocí sady parametrů, které danou komoditu charakterizují a umožňují provést její popis tak, aby byla nezaměnitelná s jiným typem komodity. Jednotlivé vlastnosti jsou podle svého charakteru doplněny o pravidla a seznamy povolených hodnot či měrných jednotek, které budou zadavatelům umožňovat definovat standardizovaný popis komodity do poptávky a dodavatelům připravit obdobným způsobem popsaný výrobek do nabídky.

Cílem jednotného popisu zboží a služeb – komodit – je vedle podpory dosažení snížení cen nakupovaných komodit, také dosažení efektu zpřesnění popisu předmětu VZ a zefektivnění standardizace komodit.

CPV kódy usnadňují vyhledávání podnikatelských příležitostí, a proto je nezbytné dbát na označení veřejné zakázky CPV kódem v takové podrobnosti, jak je to jen možné.

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) podporuje transparentnost zadávání zakázek. Podle písm. B) bodu 5 přílohy č. 7 Vyhlášky č. 168/2016 Sb. o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, jsou jednou z povinně uveřejňovaných informací ve VVZ a v TED právě kódy CPV. Při nesprávné aplikaci/vymezení CPV kódu tak dochází k porušení § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ (zásady transparentnosti a zákazu diskriminace) v návaznosti na § 212 odst. 1 ZZVZ a § 7 písm. b) vyhlášky č. 168/2016 Sb. a písm. B) bod 5 přílohy č. 7 vyhlášky č. 168/2016 Sb.

Zadavatelům lze tedy doporučit, aby při vymezení předmětu plnění veřejné zakázky prostřednictvím CPV kódů postupovali vždy obezřetně a aby použité CPV kódy v co největší míře vystihovaly poptávaný předmět veřejné zakázky.