!!! Čerpání z fondů EU pro období 2021 – 2027 startuje !!!

Hana Havířová
Hana Havířová 22.7.2022, 10:17
Česká republika může oficiálně zahájit čerpání prostředků z fondů EU.

Česká republika může oficiálně zahájit čerpání prostředků z fondů EU, Komise schválila 8 z devíti programů pro období 2021 - 2027. K tomu je připraveno téměř 550 miliard korun. Schválení posledního programu (OP Spravedlivá transformace) se očekává v srpnu.

Programy ze kterých ,doufejme, že již velmi brzy, bude možné čerpat:

  • OP Doprava

- Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

  • Integrovaný regionální operační program (IROP)

- Integrovaný regionální operační program (IROP) v období 2021-2027 navázal na program IROP v předchozím sedmiletém období. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

  • OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

- Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

  • OP Jan Amos Komenský (OP JAK)

- Operační program Jan Amos Komenský navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních – počínaje předškolním vzděláváním a konče oblastí výzkumu a vývoje.

  • OP Životní prostředí (OP ŽP)

- Podpora projektů v oblasti životního prostředí bude prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí pokračovat i v období 2021–2027. Předpokládá se, že velká část aktuálně podporovaných aktivit bude podporována i do budoucna. Nový program přinese i novinky – snadnější realizaci komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu environmentálního vzdělávání, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod.

  • OP Zaměstnanost+ (OPZ+)

- Program je nástupcem OP Zaměstnanost. Mezi jeho priority patří:
Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb, zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce, modernizace institucí na trhu práce, podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života, fungující systém dalšího profesního vzdělávání, podpora a využití pracovní mobility, sociální začleňování, sociální bydlení, klientsky orientované sociální služby, zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče

  • OP Technická pomoc (OPTP)

- Smyslem OPTP je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

  • OP Rybářství (OP R)

- V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.